Zarządzenie

                                                                                     Drawsko Pom, dn.  23 stycznia 2015  r.

 

      ZARZĄDZENIE  NR    1/15

Prezesa Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim

 

w sprawie utworzenia Punktu Obsługi Interesanta

Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim

 

Na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych / Dz. U.  z 2013 r. poz. 427 t. j. ze zm./,  § 45 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 roku w sprawie regulaminu urzędowania sądów powszechnych / Dz. U. z 2014 r. poz. 259 t. j./ oraz zgodnie z § 544 a zarządzenia Ministra sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej / Dz. Urz. Ministra Sprawiedliwości  z 2003 r., nr 5, poz. 22 ze zm./ zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 W Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim, w siedzibie przy ul. Złocienieckiej 5 dla obsługi interesantów: I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, jak również dla przyjmowania korespondencji wpływającej do Sądu i ekspediowania jej do poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu.

§ 2

Zasady funkcjonowania i zakres zadań Punktu Obsługi Interesantów określa szczegółowo Regulamin stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

1.Zasady korzystania z Czytelni Akt określa regulamin stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. W  Czytelni Akt prowadzony jest rejestr udostępnianych do wglądu akt z poszczególnych wydziałów.

3. Obowiązek wydania i odbioru akt obciąża Wydział – dysponenta akt. Udostępniane akta mają być zszyte i ponumerowane.

4. Czytelnia akt podlega Kierownikowi Oddziału Administracyjno – Finansowemu.

 

§ 4

Ustalam następujące godziny pracy Punktu Obsługi Interesantów:

           

            poniedziałek 730 -18 00

 

           wtorek – piątek 730 -1515

 

 

§ 5

Ustalam następujące godziny Czytelni Akt:

 

           poniedziałek     1000-1800

 

          wtorek -  piątek 745-1445

 

§ 6

Zarządzam umieszczenie niniejszego zarządzenia wraz z załącznikami numer 1  i 2 na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Koszalinie oraz na tablicach ogłoszeń w obu budynkach Sądu rejonowego w Drawsku Pomorskim

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2015 roku.

 

 

 

 

                                                                                      Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                        w Drawsku Pomorskim

                                                                                        Bogusława Mikołajczuk

 

 

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr  /15

 

REGULAMIN PUNKTU OBSŁUGI INTERESANTÓW

SĄDU REJONOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM

 

§ 1

Struktura organizacyjna

 

1. Punkt Obsługi Interesantów ( zwany dalej POI)wchodzi w skład Oddziału Administracyjno – Finansowego Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim.

2. Pracownicy Punktu Obsługi Interesanta podlegli są służbowo Kierownikowi Oddziału Administracyjno – Finansowego.

3. Kierownik Oddziału Administracyjno – Finansowego odpowiada za jego sprawne funkcjonowanie.

4. Kierownicy Sekretariatów I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich zobowiązani są do ścisłego współdziałania z pracownikami POI oraz podejmowania czynności mających na celu umożliwienie rzetelnej i sprawnej obsługi interesantów przez POI, w tym terminowego odnotowywania czynności podejmowanych                   w poszczególnych sprawach.

5. Obsługa interesantów odbywa się w punkcie bezpośredniej obsługi interesantów, w tym również telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się.

7. POI przyjmuje interesantów w poniedziałki od godziny 730 do 1800 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1515.

 

§ 2

Zakres działania Punktu Obsługi Interesantów

 

1. POI poprzez punkty bezpośredniej obsługi interesantów udziela informacji osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, dystrybuuje formularze urzędowe, udostępnia wzory pism sądowych.

2. W  POI funkcjonuje obsługa  interesantów  w sprawach cywilnych, w sprawach karnych

oraz w sprawach rodzinnych i nieletnich.

3. POI nie udziela porad prawnych.

 

§ 3

Informacje

Punkt Obsługi Interesantów udziela informacji na temat:

 1. stanu postępowania w sprawie, przy czym na podstawie § 31 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r – Regulamin urzędowania sądów powszechnych, informacje co do stanu sprawy przekazywane stronie, oskarżonemu lub pokrzywdzonemu telefonicznie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą być udzielane po wskazaniu danych osobowych i mogą obejmować jedynie: wskazanie sygnatury sprawy, termin rozprawy, datę wydania orzeczenia, czynności w postępowaniu międzyinstancyjnym;
 2. właściwości wydziałów funkcjonujących w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim;
 3. rodzaju spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim, sposobu wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, jakie należy złożyć w sprawie.
 4. adresów niektórych instytucji, jak Archiwum Państwowe, Prokuratury, Ministerstwa Sprawiedliwości, Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka itp.;
 5. Wysokości kosztów i opłat sądowych oraz kancelaryjnych, sposobów ich uiszczania oraz numerów kont Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim;
 6. możliwości i sposobu ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, przesłanek dotyczących ustanowienia obrońcy i pełnomocnika z urzędu;
 7. terminów i miejsc rozpraw;
 8. rodzajów środków odwoławczych, terminów ich wniesienia oraz procedury z tym związanej;
 9. praw i obowiązków strony, świadka, oskarżonego i pokrzywdzonego;
 10. instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych;
 11. pomocy ofiarom przestępstw;
 12. udostępniania listy lekarzy sądowych uprawnionych do usprawiedliwiania nieobecności i zasad usprawiedliwiania nieobecności;
 13. udostępniania listy biegłych i mediatorów sądowych;
 14. udostępniania listy kancelarii adwokackich, radcowskich i notarialnych.

 

§ 4

Składanie pism

POI poprzez punkt przyjmowania korespondencji przyjmuje korespondencję wpływającą do Sądu i ekspediuje ją do poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego                              w Drawsku Pomorskim.

 

 

                                                                                      Prezes Sądu Rejonowego

                                                                                        w Drawsku Pomorskim

                                                                                        Bogusława Mikołajczuk

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr   /15

 

REGULAMIN CZYTELNI AKT

 

1. Akta spraw sądowych przeglądać mogą wyłącznie osoby uprawione po nadzorem pracownika Sądu i nadzorem elektronicznym.

2. Czytelnia Akt jest czynna:

      poniedziałki w godzinach od 1000 do 1800 ( ostatnia osoba wchodzi o 1730)

      wtorek – piątek w godzinach od 745 do 1445 ( ostatnia osoba wchodzi o 14 15).

3. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłaszania się do Czytelni Akt.

4. Akta do Czytelni należy zamawiać co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

5. Zamówienia można składać osobiście w czytelni, składając wniosek pisemny, telefonicznie ( numer 94 36 36     ) oraz drogą e-mail na adres e-mail:

6. W treści zamówienia należy podać pełną sygnaturę akt, imię i nazwisko osoby zamawiającej oraz jej status w sprawie, telefon kontaktowy, a także proponowany termin udostępnienia akt.

7. Zgłoszenia niekompletne mogą nie zostać zrealizowane.

8. Przy braku wcześniejszego zamówienia akt , o możliwości ich udostępnienia w dniu zgłoszenia zainteresowanego, decyzję podejmuje pracownik POI, po uzgodnieniu z Kierownikiem danego sekretariatu.

9. zamówienia odebrane po godznie 15.00 będą realizowane w dniu następnym.

10. Akta nie będą dostępne w dniu rozprawy i dzień po terminie rozprawy.

11. Akta udostępniane są osobie uprawnionej po okazaniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz złożeniu czytelnego podpisu w wykazie osób przeglądających akta.

12. Akta przekazywane sąd do Czytelni po stwierdzeniu przez Kierownika odpowiedniego sekretariatu , że osoba zamawiająca ma prawo wglądu do akt i akta mogą być w danym momencie udostępnione interesantowi;

13. W przypadku zamówienia większej liczby akt osoba korzystająca z czytelni może jednorazowo otrzymać tylko jedne akta. W celu przejrzenia kolejnych akt interesant obowiązany jest zwrócić dotychczas przeglądane akta.

14. Zabronione jest wynoszenie akt poza Czytelnię.

15. W Czytelni Akt można korzystać z własnego sprzętu, np. komputerów przenośnych, aparatów cyfrowych tylko za zgodą Przewodniczącego wydziału- dysponenta akt lub sędziego – za wiedzą i pod nadzorem osoby obsługującej Czytelnię Akt, co należy zaznaczyć wnioskując o udostępnienie akt.

16. Na terenie Czytelni Akt osoby czytające akta zobowiązane są do zachowania ciszy i niezakłócania pracy innych osób, zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz spożywaniem posiłków i napoi.

17. Osoby czytające akta mają obowiązek poszanowania udostępnionych akt , zabronione jest niszczenie akt i dokonywanie jakichkolwiek adnotacji w aktach.

18. Osoby czytające akta mają obowiązek stosowania się do niniejszego regulaminu i zaleceń oraz uwag osoby obsługującej czytelnię.

 

 

                                                                                 Prezes Sądu Rejonowego          

                                                                                   w Drawsku Pomorskim

                                                                                   Bogusława Mikołajczuk

 

Rejestr zmian dla: Zarządzenie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-12-20
Publikacja w dniu:
2017-12-20
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-19
Publikacja w dniu:
2017-05-19
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-05-19
Publikacja w dniu:
2017-05-19
Opis zmiany:
b/d