OGŁOSZENIE O ZUŻYTYCH ORAZ ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM

                               Drawsko Pomorskie 16 listopada 2018r.                                                                                                                                          

        DYREKTOR    

SĄDU  REJONOWEGO

          ul. Jasna 3                                                                                                                                                                         

78-500 Drawsko Pomorskie

 

      A-236-4/18

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZUŻYTYCH ORAZ ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM

 

 

               Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04 kwietnia 2017r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2017 poz. 729 ) informuje, że posiada składniki mienia ruchomego uznane za zbędne lub zużyte, które zostały przeznaczone do nieodpłatnego przekazania innym jednostkom  z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych ( bez zastrzeżenia obowiązku zwrotu ), sprzedaży lub darowizny.

1. Jednostki zainteresowane nieodpłatnym przekazaniem oferowanych zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego prosimy o złożenie wniosku zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.

Odbiór składników rzeczowych majątku ruchomego przydzielony jednostce nastąpi po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego przekazania składników majątku ruchomego – Załącznik nr 3.

2. Jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne zainteresowane nabyciem poszczególnych składników majątku ruchomego wymienionych w Załączniku nr 1, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) w przypadku osób fizycznych ( , nazwisko, imię i dokładny adres), natomiast w przypadku pozostałych osób i jednostek – nazwę, adres i siedzibę oraz telefon kontaktowy;

b) wykaz składników majątku ruchomego objętych ofertą;

c) oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem składników majątku lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z  rezygnacji z oględzin;

d) oferowane ceny za poszczególne składniki majątku ruchomego;

e) decydującą przesłanką w drodze sprzedaży będzie najwyższa cena zaproponowana za poszczególne składniki majątku ruchomego. W przypadku , gdy co najmniej dwóch oferentów zaproponuje tę samą cenę Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim może dodatkowo przeprowadzić aukcję.

Warunkiem przejęcia składnika rzeczowego majątku ruchomego przez nabywcę  jest uiszczenie ceny nabycia.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 4

3. Jednostki wymienione w § 39 ust. 1 ww. Rozporządzenia, zainteresowane nabyciem w formie darowizny składników majątku ruchomego wymienionych w załączniku nr 1, mogą składać pisemne wnioski zawierające:

a) nazwę, siedzibę i adres jednostki;

b) statut;

c) informację o zadaniach publicznych realizowanych przez jednostkę;

wskazanie składnika majątku ruchomego, o który występuje jednostka;

d) uzasadnienie potrzeb i sposobu wykorzystania składnika majątku ruchomego;

e) oświadczenie , że przekazany składnik zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w umowie  

f) telefon kontaktowy.

4. Jeżeli nie dojdzie do skutku zagospodarowania w sposób określony w pkt 1-3 Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim przeznaczy składniki majątku ruchomego do utylizacji.

5. Stosowne dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej do dnia 22 listopada 2018r. ( decyduje data wpływu ) na adres:

 

Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim

Oddział Administracyjny

ul. Jasna 3

78-500 Drawsko Pomorskie

lub

e-mail: m.wolanska@drawsko-pom.sr.gov.pl

 

Szczegółowe informacje na temat składników mienia ruchomego można uzyskać pod nr tel. 94 36 320 55  osoba  do  kontaktu: Małgorzata Wolańska.

 

6. Rzeczowe składniki majątku ruchomego w pierwszej kolejności będą przekazane nieodpłatnie innym jednostkom budżetowym.

 

Materiały dodatkowe, załączniki:

1. Załącznik nr 1 – wykaz składników majątkowych przeznaczonych do likwidacji

2. Załącznik nr 2 – wniosek o nieodpłatne przekazanie składników majątkowych

3. Załącznik nr 3 – protokół zdawczo-odbiorczy przekazania składników majątku ruchomego.

4. Załącznik nr 4 – wniosek o sprzedaż składników majątkowych.

 

 

                                                                               DYREKTOR

                                                                           Sądu Rejonowego

                                                                      w Drawsku Pomorskim

 

                                                                            Joanna Kiewlak

Rejestr zmian dla: OGŁOSZENIE O ZUŻYTYCH ORAZ ZBĘDNYCH SKŁADNIKACH RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO SĄDU REJONOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-16
Publikacja w dniu:
2018-11-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-16
Publikacja w dniu:
2018-11-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-11-16
Publikacja w dniu:
2018-11-16
Opis zmiany:
b/d