Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim sygn. I Ns 402/17

Sygn. akt I Ns 402/17

 

                                                                    POSTANOWIENIE

 

                             Dnia 25 stycznia 2018 roku

 

Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

 

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego Bogusława Mikołajczuk

po rozpoznaniu w dniu 25 stycznia 2018 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku Asekuracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie

z udziałem Wiesława Kowalika

o sporządzenie spisu inwentarza spadku po Eugeniuszu Kowalik

 

 

postanawia:

 

1. zarządzić sporządzenie spisu inwentarza spadku po Eugeniuszu Kowalik, zmarłym w dniu 5 kwietnia 2016 r. w Drawsku Pomorskim i ostatnio zamieszkałym w Jankowie, Gm. Drawsko Pomorskie;

2. na podstawie art. 510 §  2 kpc wezwać do udziału w sprawie: Jacka Kowalika oraz Elżbietę Żurawik do udziału w sprawie w charakterze uczestników postępowania

 

SSR Bogusława Mikołajczuk

 

 

Uzasadnienie

W dniu 23 listopada 2017 roku Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim Paweł Chojnacki zawiadomił o wszczęciu postępowania  spis inwentarza po zmarłym w dniu 15 kwietnia 2016 roku Eugeniuszu Kowalik.

Wniosek zasługuje na uwzględnienie

Zgodnie art.  637.  § 1. kpc na wniosek tego, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcy testamentu lub wierzyciela mającego pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy sąd spadku wydaje postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza.  6371.  §  1 kpc  wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może być także zgłoszony bezpośrednio komornikowi, który byłby właściwy do wykonania postanowienia sądu spadku o sporządzeniu spisu inwentarza.

Według §  2.  komornik przystępuje niezwłocznie do sporządzenia spisu inwentarza i zawiadamia o tym sąd spadku, który wydaje postanowienie w przedmiocie sporządzenia spisu inwentarza. Jeżeli sąd oddali albo odrzuci wniosek, o którym mowa w § 1, albo umorzy postępowanie, spis sporządzony przez komornika rodzi takie same skutki jak złożenie wykazu inwentarza. Wnioskodawca Asekuracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Sopocie przedłożyła pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji postanowienia na podstawie powołanych przepisów.

 

SSR Bogusława Mikołajczuk

 

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim sygn. I Ns 402/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Drawsku Pomorskim
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-02-06
Publikacja w dniu:
2018-02-06
Opis zmiany:
b/d